Team

Narad Mani Bastola
Marketing Head
Santosh Dawadi
Chief Visual Editor
Suyog Dhakal
Creative writer / Program Producer
Roshan Danuwar
Finance Head / Legal Advisor
Dor Bahadur Katuwal
Chief Cinematographer
Prakash Gopali
Sr. Camaraperson / Photographer